DOBRY DIETETYK℠ | mgr inż. Agnieszka Sośnicka | Lubin | Regulamin
mgr inż. Agnieszka Sośnicka

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

sosnicka.dobrydietetyk.pl


 1. Pomysłodawcą, organizatorem oraz właścicielem Serwisu fitdietetyk.pl jest APZ.PL Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Biskupa Arkadiusza Lisieckiego 13, zwana w dalszej części Regulaminu Właścicielem

 2. Niniejszy dokument określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług z wykorzystaniem serwisu internetowego przez: Agnieszka Sośnicka prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Poradnia Dietetyczna Dobry Dietetyk - s.c. Agnieszka Sośnicka, Monika Królak, Dziesław 81 , 59-330 Ścinawa, NIP: 6922504717, strona internetowa sosnicka.dobrydietetyk.pl

 3. Usługi w serwisie Poradni dietetycznej sosnicka.dobrydietetyk.pl o których mowa w ust.2 obejmują:

   Część A:

  1. udostępnianie materiałów publikowanych w serwisie Poradni dietetycznej sosnicka.dobrydietetyk.pl

  2. zapisanie się na wizytę online

  3. zakup usług dietetycznych

  4. oraz Część B:

  5. zakup produktów dietetycznych w tym produktów Medikatha (sklep internetowy)

I
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
(CZĘŚĆ A)

§ 1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

 1. Definicje:

  1. Administrator – Poradnia Dietetyczna Dobry Dietetyk - s.c. Agnieszka Sośnicka, Monika Królak, Dziesław 81 , 59-330 Ścinawa, NIP: 6922504717, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Poradni dietetycznej poprzez udostępnianie Użytkownikowi dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie i zarządza ich treścią oraz umożliwia zapisanie się na wizytę online i zakupu usług dietetycznych w prezentowanej Poradni dietetycznej,

  2. Serwis poradni dietetycznej (Serwis) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora, umożliwiający zapisanie się na wizytę online i zakupu usług dietetycznych w prezentowanej Poradni dietetycznej, a także służący do wyszukania materiałów publikowanych w Serwisie,

  3. Dietetyk – Agnieszka Sośnicka, reprezentująca firmę Poradnia Dietetyczna Dobry Dietetyk - s.c. Agnieszka Sośnicka, Monika Królak, Dziesław 81 , 59-330 Ścinawa, NIP: 6922504717, prowadząca Poradnię dietetyczną,

  4. Poradnia dietetyczna (Poradnia) – poradnia dietetyczna Dietetyka dostępna pod adresem sosnicka.dobrydietetyk.pl

  5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,

  6. Formularz kontaktowy – dostępny w Serwisie formularz umożliwiający przesłanie Użytkownikowi wiadomości do Dietetyka,

  7. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz „Umów się online” umożliwiający Użytkownikowi umówienie się na wizytę do Poradni dietetycznej,

  8. Formularz zamówienia – dostępny na stronie Serwisu formularz, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia i jego realizację,

  9. Program żywieniowy – indywidualny program żywieniowy przygotowywany przez Dietetyka w oparciu o informacje przesłane przez Użytkownika w Formularzu zamówienia,

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na umożliwieniu:

  1. udostępnianiu Użytkownikom dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie sosnicka.dobrydietetyk.pl,

  2. zapisaniu się przez Użytkowników na wizytę online w prezentowanej w Serwisie Poradni dietetycznej,

  3. zakupu usług dietetycznych w prezentowanej w Serwisie Poradni dietetycznej.

 3. Administrator świadczy Usługi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu sosnicka.dobrydietetyk.pl

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 5. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu sosnicka.dobrydietetyk.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Poradni dietetycznej sosnicka.dobrydietetyk.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na Serwisie sosnicka.dobrydietetyk.pl, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 5. Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: agnieszka.sosnicka@dobrydietetyk.pl wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Do korzystania z Serwisu Poradni dietetycznej sosnicka.dobrydietetyk.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www, posiadanie konta poczty elektronicznej.

§ 3. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI USŁUG.

 1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Poradni dietetycznej sosnicka.dobrydietetyk.pl są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 2. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika Usługi polegające na:

  1. udostępnianiu Użytkownikom dostępu do materiałów publikowanych w Serwisie Poradni dietetycznej sosnicka.dobrydietetyk.pl,

  2. zapisaniu się przez Użytkowników na wizytę online w prezentowanej w Serwisie Poradni dietetycznej,

  3. zakupu usług dietetycznych w prezentowanej w Serwisie Poradni dietetycznej.

 3. Dostęp do Serwisu Poradni dietetycznej i możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi tam zasobami mają wszyscy Użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis.

 4. Właściciel Serwisu dobrydietetyk.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Dietetykiem lub Administratorem wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie Umów przez Użytkownika lub Dietetyka bądź Administratora. Właściciel Serwisu dobrydietetyk.pl występuje w niniejszych stosunkach prawnych wyłącznie jako dostawca platformy internetowej Serwisu Poradni dietetycznej.

 5. ZAPISY NA WIZYTĘ ONLINE

  1. Użytkownik może umówić się wizytę w Poradni dietetycznej poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego, po wybraniu opcji "Umów się online" lub poprzez elektroniczny terminarz znajdujący się na stronie Serwisu Poradni dietetycznej.

 6. ZAKUP USŁUG DIETETYCZNYCH

  1. Usługi dietetyczne w Poradni internetowej wykonuje Dietetyk, który jest odpowiedzialny za jakość wykonanej usługi a także za ewentualne konsekwencje zdrowotne jakie niesie za sobą przygotowany program żywieniowych przez Poradnię.

  2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Poradni dietetycznej Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.

  3. Program żywieniowy przygotowany przez Dietetyka przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Użytkownika i nie może być przez niego przekazywany osobom trzecim.

  4. Użytkownik może złożyć zamówienie poprzez dostępny na stronie Formularz Zamówienia. W celu prawidłowego opracowania Programu Żywieniowego niezbędne jest należyte i rzetelne wypełnienie Formularza zamówienia.

  5. Dietetyk ma możliwość odmówienia wykonania Programu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Użytkownika. W takich przypadkach Dietetyk poinformuje o odmowie wykonania Programu żywieniowego jak również dokona zwrotu wpłaty, jeśli taka została wcześniej uiszczona.

  6. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia Użytkownik, proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

  7. W Poradni dietetycznej mogą być organizowane promocje, przyznawane rabaty na wybrane Usługi z oferty Poradni. O zasadach dotyczących promocji i udzielanych rabatów decyduje Dietetyk, podając je do wiadomości publicznej na stronie Poradni.

  8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na stronach internetowych Poradni, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

  9. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Użytkownikowi przez Dietetyka w formie wiadomości e-mail.

  10. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu.

  11. Rozpoczęcie usługi przygotowania Programu żywieniowego następuje na trzeci dzień po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Do tego momentu Użytkownik ma prawo rezygnacji z usługi.

  12. Czas realizacji Zamówienia (opracowanie Programu i przygotowanie do wysyłki) wynosi 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie.

  13. Dietetyk zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli Użytkownik pomimo wezwania nie dokonał płatności w terminie 10 dni od złożenia zamówienia.

  14. Ceny podane w Serwisie Poradni dietetycznej wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

  15. O całkowitej kwocie Zamówienia Użytkownik informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

  16. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT).

  17. Płatności Użytkownik może dokonać przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Dietetyka.

 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Z uwagi na przedmiot świadczenia tj. zindywidualizowany Program żywieniowy przygotowany według przesłanych przez Użytkownika informacji o jego stanie zdrowia, stylu życia i służący wyłącznie zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb prawo do odstąpienia od umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu jest wyłączone.

  2. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. powyżej wnika wprost z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014, poz. 827 z póżn. zm.) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służaca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 4. REKLAMACJA.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w § 1 pkt. 4 Regulaminu nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Poinformowania Administratora o zaistniałych uchybieniach Użytkownik powinien dokonać po ich stwierdzeniu.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: agnieszka.sosnicka@dobrydietetyk.pl.

 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.

 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 6. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE.

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie Poradni dietetycznej sosnicka.dobrydietetyk.pl przez Administratora są jego własnością lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie Poradni dietetycznej sosnicka.dobrydietetyk.pl bez pisemnej zgody Administratora, lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu sosnicka.dobrydietetyk.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

II
ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(CZĘŚĆ B)

§ 1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

 • Sprzedający - Sklep Internetowy sosnicka.dobrydietetyk.pl prowadzony przez Agnieszka Sośnicka prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej pod firmą Poradnia Dietetyczna Dobry Dietetyk - s.c. Agnieszka Sośnicka, Monika Królak, Dziesław 81 , 59-330 Ścinawa, NIP: 6922504717.

 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pl

 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym sosnicka.dobrydietetyk.pl

 • Sklep Internetowy sosnicka.dobrydietetyk.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem sosnicka.dobrydietetyk.pl/sklep za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedającego Produkty.

 • Produkty – rzeczy ruchome, treści cyfrowe prezentowane w Sklepie Internetowym sosnicka.dobrydietetyk.pl, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

 • Formularz Rejestracji – usługa dostępna w Sklepie Internetowym sosnicka.dobrydietetyk.pl, za pomocą której Kupujący podając swoje dane osobowe tworzy konto użytkownika przy użyciu którego może dokonywać zakupu Produktów.

 • Formularz Zamówienia - usługa dostępna w Sklepie Internetowym sosnicka.dobrydietetyk.pl, za pomocą której Kupujący nie posiadający konta użytkownika może dokonać zakupu Produktów.

 • Koszyk – element Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pl, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pl

 • Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące w ofercie Sprzedającego i mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.

 • Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT przekazany Kupującemu wrazz Produktem potwierdzający jego sprzedaż.

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana w języku polskim, między Kupującym, a Sprzedającym.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Kupującymi umów sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pl

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem,o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących w Sklepie Internetowym sosnicka.dobrydietetyk.pl

 4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

 6. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

 7. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pl

 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pl. W przypadku Kupujących zarejestrowanych będą oni od takiej chwili związani postanowieniami nowego Regulaminu.

 9. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

 10. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupujących, jakie przysługują im na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późń.zm. oraz Kodeksu cywilnego.

 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA.

 1. Sklep Internetowy sosnicka.dobrydietetyk.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Do dokonania zakupu potrzebna jest przeglądarka internetowa. Powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu możliwe było z wykorzystaniem wszystkich popularnych typów komputerów, systemów i przeglądarek, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi. Do skorzystania ze sklepu potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym sosnicka.dobrydietetyk.pl są nowe, wolne od wad i zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż suplementów diety, które w świetle ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: płynów, kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiemi w innych podobnych postaciach. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Kupującegoo składniki mineralne, witaminy lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez Sprzedającego nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Kupującemu przez lekarza.

 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu cywilnego.

 5. Przedstawione na Sklepie Internetowym sosnicka.dobrydietetyk.plopakowania Produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. Opakowania mogą się różnić od zamieszczonychw zależności od aktualnie oferowanych przez producentów.

 6. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

 7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pl, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń,

  • niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego,

  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pljedynie w zakresie użytku własnego.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://sosnicka.dobrydietetyk.pl/sklep/

 2. Kupujący ma możliwość zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pl niezależnie od tego czy jest to zakup bez dokonywania rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, czy też dokonali rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

 3. W przypadku dokonania przez Kupującego rejestracji w Sklepie Internetowym sosnicka.dobrydietetyk.pl, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.

 4. W przypadku braku dokonania przez Kupującego rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia na stronie internetowej https://sosnicka.dobrydietetyk.pl/sklep/ jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnieniew Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Kupującego oraz wskazanie numeru telefonu oraz adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

 5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji budzących wątpliwości, co do ich prawdziwości lub aktualności, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

 6. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień, a także w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w pkt II ust. 7 pkt a-e). Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pl nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

 8. Wysłanie zamówienia przez Kupującego (zatwierdzenie przyciskiem Potwierdź zamówienie) stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 9. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego Produktów.

 10. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: agnieszka.sosnicka@dobrydietetyk.pl

 11. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Kupującego Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Produktu, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

 12. W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu zawarta zostaje zchwilą skutecznego dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą. Zakupiony Produkt jest dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu (w przypadku szybkich płatności), do Kupującego jest również wysyłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu. W przypadku płatności przelewem bankowym, produkt będzie wysłany, w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych po otrzymaniu płatności zawierającej w tytule przelewu numer zamówienia. W przypadku płatności poprzez przelew tradycyjny, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku nieotrzymania przelewu w terminie dwóch tygodni od dnia zamówienia

§ 4. CENY. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI.

 1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego sosnicka.dobrydietetyk.pl

  • podawane są w złotych polskich,

  • są cenami brutto - zawierają podatek VAT,

  • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na wskazany przez niego adres e-mailowy.

 3. Koszt wysyłki Produktu ponosi Kupujący i jest on doliczany do ceny za wybrany Produkt.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 5. Promocje w Sklepie Internetowym sosnicka.dobrydietetyk.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 6. Kupujący ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Produkt:

  • płatność e-przelewem bankowym,

  • płatność kartą kredytową,

  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.pl.

 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt b) i c) wysyłka nastąpi po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.

 8. Zamówienie nieopłacone w ciągu 3 dni roboczych od chwili jego złożenia będzie automatycznie anulowane.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

 1. Dostawa Produktów ogranicza się do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich: DPD bądź InPost. Jeżeli Produkt jest treścią cyfrową, do korzystania z niego potrzebne jest posiadanie przez Klienta odpowiednich środków technicznych właściwych dla formatu pliku (pdf, epub lub mobi). W razie wystąpienia problemów z uruchomieniem pliku, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem agnieszka.sosnicka@dobrydietetyk.pl

 2. Po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

  • wybranego przez Kupującego sposobu płatności

  • w przypadku przelewów bankowych, o których mowa w pkt IV ust. 6 pkt b) i c) realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Produkt oraz za dostawę,odostępności Produktu.

 4. Termin wskazany w ust. 2 może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałym opóźnieniu i jego przyczynach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Kupujący jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. W przypadku anulowania zamówienia lub braku produktu zwrot płatności na konto Kupującego następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty wystąpienia zdarzenia.

 8. Jako zrealizowanie zamówienia rozumie się przekazanie przesyłki przez Sklep Internetowy sosnicka.dobrydietetyk.pl przedstawicielowi firmy kurierskiej.

 9. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przewidywany czas dostawy Produktu przez firmę kurierską wynosi 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie firmy kurierskiej, na które Sprzedający nie ma wpływu.

 10. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym (adresatem przesyłki) przed doręczeniem przesyłki.

 11. Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłkiw obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

 12. Jeżeli doręczana przesyłka jest obarczona śladami uszkodzenia zewnętrznego należy odmówić jej przyjęcia, a Sklep Internetowy sosnicka.dobrydietetyk.pl bez zwłoki wyjaśni zaistniałą sytuację z firmą kurierską i prześle ponownie zamówioną przesyłkę bez dodatkowych opłat.

 13. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

 14. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu.

§ 6. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późń.zm.), Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie Sprzedającemu na piśmie w terminie 14dni od daty otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej agnieszka.sosnicka@dobrydietetyk.pl lub listem poleconym na adres: Poradnia Dietetyczna Dobry Dietetyk - s.c. Agnieszka Sośnicka, Monika Królak, Dziesław 81 , 59-330 Ścinawa, NIP: 6922504717. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 3. Zwrot towaru przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży z zachowaniem restrykcji dotyczących środków spożywczych, suplementów diety i kosmetyków, a także zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, a w miarę możliwości powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

 4. Zwracany produkt w trybie określonym w ust. 2 i 3 powinien zostać odesłany na adres: Poradnia Dietetyczna Dobry Dietetyk - s.c. Agnieszka Sośnicka, Monika Królak, Dziesław 81 , 59-330 Ścinawa, NIP: 6922504717 w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania i uszkodzeń) wraz z dowodem zakupu. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedający, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Koszt opakowania i odesłania Produktu ponosi Konsument. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 6. Jeżeli podczas dokonywania zakupu Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i doręczenie Produktu będącego treścią cyfrową przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

 7. Kupujący, który zawarł umowę o kartę upominkową lub/i voucher za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, może odstąpić od umowy o kartę upominkową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania karty upominkowej lub/i vouchera przez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której karta upominkowa lub/i voucher zostały wykorzystane (choćby w celu zakupu usługi o wartości niższej niż wartość nominalna karty upominkowej) do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kwoty stanowiącej równowartość wartości nominalnej karty upominkowej lub/i Vouchera, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o kartę upominkową lub/i voucher, Kupujący zobowiązuje się, że do czasu odesłania karty upominkowej lub/i vouchera, Kupujący nie skorzysta z nich. W razie gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kartę upominkową lub/i voucher, a ich odesłaniem, Kupujący zrealizował kartę upominkową lub/i voucher, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Kupującemu kwoty zapłaconej za wydanie karty upominkowej lub/i vouchera

§ 7 NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

Reklamacje Produktów

 1. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  Reklamacje można składać:

  • na piśmie na adres: Poradnia Dietetyczna Dobry Dietetyk - s.c. Agnieszka Sośnicka, Monika Królak, Dziesław 81 , 59-330 Ścinawa, NIP: 6922504717.

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.sosnicka@dobrydietetyk.pl

  W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Sprzedający uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy produkt (towar) pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na jego rodzaj, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący zobowiązany jest udostępnić go w miejscu, w którym się on znajduje. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

  W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

  Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

  W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Produktu zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez Sprzedającego wady.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

 2. Kupujący może powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.sosnicka@dobrydietetyk.pl

 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

 4. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

III
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Poradnia Dietetyczna Dobry Dietetyk - s.c. Agnieszka Sośnicka, Monika Królak, Dziesław 81 , 59-330 Ścinawa, NIP: 6922504717

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik lub Kupujący może skontaktować się z Administratorem mailowo agnieszka.sosnicka@dobrydietetyk.pl lub tradycyjnie na powyższy adres.

 3. Celem zbierania danych jest realizacja zamówienia/ świadczenie Usług.

 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Państwa zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło zostać zrealizowane.

 6. Dane udostępnione przez Kupującego/Użytkownika nie będą przekazywane innym podmiotom poza: podmiotami w szczególności producentami i/lub dystrybutorami, z którymi Administrator współpracuje celem wykonania na rzecz Kupującego Umowy sprzedaży, a także: dostawcami, odpowiedzialnymi za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom takim, jak operatorzy pocztowi, kurierzy, bank oraz operatorzy płatności. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione z mocy prawa.

 7. Dane udostępnione przez Kupującego/Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia lub wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§2 PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Formularza, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z Formularza Zamówienia, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika, który korzysta z Formularza Zamówienia albo Sklepu Internetowego (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu użytkowników.

 2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Kupującego/Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Kupującego poprzez samodzielne ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Kupującego do przeglądania zawartości sosnicka.dobrydietetyk.pl

 3. Kupujący/Użytkownik sosnicka.dobrydietetyk.pl może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienie, aby blokowała cookies lub ostrzegała go przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Formularza Zamówienia. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie będzie mniej wydajne, a w pewnych przypadkach nawet niemożliwe.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego/Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego/Użytkownika.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego/Użytkownika w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego/Użytkownika przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 3. Korzystanie przez Kupującego/Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis sosnicka.dobrydietetyk.pl następuje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej sosnicka.dobrydietetyk.pl. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 6. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

 7. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron w przypadku sporów z udziałem konsumentów podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne, a w przypadku pozostałych Kupujących/Użytkowników sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego (Administratora).

 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2021..

POKAŻ